Sepil Holding'den Yeme İçme Sektörüne Büyük Yatırım

Son dö­ne­min dik­kat çe­ken gi­ri­şim­ci­le­rin­den Meh­met Se­pil, ye­me iç­me sek­tö­rün­de de bü­yü­mek is­ti­yor. Ku­zey Ira­k’­ta fa­ali­yet­le­ri olan Ge­nel Energy İc­ra Ku­ru­lu Baş­ka­nı Se­pil, baş­lan­gıç büt­çe­si 10 mil­yon do­lar olan ye­me iç­me ya­tı­rım­la­rı­nı Se­pil Hol­ding bün­ye­sin­de yö­ne­te­cek.İlk adım An­ka­ra­’da

Or­tak­la­rı ise sek­tö­rü­n önem­li isim­le­rin­den Feh­mi Ya­şar ve Ce­vat Ak­ger­man. Bu ya­tı­rım­lar kap­sa­mın­da ilk adım An­ka­ra­’da atıl­dı. Bu şe­hir­de ‘gur­me piz­za­’ içe­rik­li Pap­per­jam ve ‘Ka­li­fo­ni­ya mut­fa­ğı­’ içe­rik­li Pops­yRocksy ad­la­rıy­la iki res­to­ran açıl­dı. Asıl atak ise Ege­’de ya­pı­la­cak. Bu kap­sam­da “E­ge Mut­fak Sa­nat­la­rı Aka­de­mi­si­” adı al­tın­da bir ye­mek oku­lu ve aynı ça­tı al­tın­da hiz­met ve­re­cek dört ye­ni res­to­ran açı­la­cak.

Aka­de­mi­ye yö­ne­lik ola­rak, eğit­men ve ku­ru­lum know-ho­w’­ı için dün­ya­nın önem­li ye­mek okul­la­rın­dan bi­ri olan Bask Cu­li­nary Cen­ter ile pren­sip an­laş­ma­sı­na va­rıl­dı. İz­mir ve Ala­ça­tı­’da ku­ru­la­cak Man­car adın­da iki res­to­ran ise ma­yıs ve ey­lül ay­la­rın­da açı­la­cak. Ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li bil­gi ve­ren Se­pil, Mic­he­lin yıl­dız­lı Türk şef­ler ye­tiş­tir­me­yi ha­yal et­tik­le­ri­ni vur­gu­la­dı. Aka­de­mi­ye Mic­he­lin yıl­dız­lı İs­pan­yol şef Da­ni­el Lo­pez de da­nış­man­lık ya­pa­cak.

Her ülkenin bir ‘Mancar’ı var

Ege­’de açı­la­cak res­to­ran­la­ra ve­ri­len Man­car is­mi bu böl­ge­de ye­ni­le­bi­len ya­ba­ni ot­la­ra ve­ri­len ge­nel bir isim. Ay­rı­ca Fran­sız­ca “man­ge­r”, İtal­yan­ca “man­gi­are­” ve La­tin­ce “man­du­ca­re­” ke­li­me­le­ri ye­mek ye­me an­la­mı­na ge­li­yor. Ay­nı kök­ten ge­len Por­te­kiz­ce “man­je­do­ura­” ve İn­gi­liz­ce “man­ge­r” ke­li­me­le­ri ise yem­lik ma­na­sın­da kul­la­nı­lı­yor.

  • PAYLAŞ:

BENZER HABERLER

ETİKETLER Sepil Holding, Meh­met Se­pil, Ku­zey Ira­k, Ge­nel Energy, Feh­mi Ya­şar, Ce­vat Ak­ger­man, Pap­per­jam, Pops­yRocksy, E­ge Mut­fak Sa­nat­la­rı Aka­de­mi­si­, Bask Cu­li­nary Cen­ter, Mancar restorant, İs­pan­yol şef Da­ni­el Lo­pez